อบรมออนไลน์การใช้งานเว็บไซต์ส่วนบุคคลของบุคลากรสายวิชาการ รุ่นที่ 1

11 มิถุนายน 2563 (โซฟีนา ลาเม็ง) กิจกรรมล่าสุด

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมออนไลน์ เรื่อง “การใช้งานเว็บไซต์ส่วนบุคคลของบุคลากรสายวิชาการ รุ่นที่ 1” ให้กับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ในวัน พุธ ที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. โดย นางโซฟีนา ลาเม็ง รักษาการหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร เป็นวิทยากร

โดยมีการจัดการอบรมทั้งหมด 3 รุ่น ดังนี้

  • รุ่นที่ 1 วัน จันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น.
  • รุ่นที่ 2 วัน จันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น.
  • รุ่นที่ 3 วัน พุธ     ที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น.