ศูนย์คอมฯ การจัดกิจกรรม KM ในหัวข้อ “การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงานการคลัง งานพัสดุ และกองนโยบายและแผน”

28 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

28 มี.ค. 62 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-605 อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ดำเนินการจัดกิจกรรม การจัดการความรู้ (KM) ในหัวข้อ “การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงานการคลัง งานพัสดุ และกองนโยบายและแผน”
------------------------------------------------------------------------------------------------------

อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ในหัวข้อ “การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงานการคลัง งานพัสดุ และกองนโยบายและแผน” พร้อมกับบรรยายพิเศษเรื่องวัฒนธรรมองค์กร เพื่อต้องการให้บุคลากรมีความเข้าใจองค์กรและความรักต่อองค์กรมากขึ้น ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ในหัวข้อ “การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงานการคลัง งานพัสดุ และกองนโยบายและแผน” จัดขึ้นเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไปสังเคราะห์ในการพัฒนาระบบ YRU-ERP (ระบบใหม่)