ประชุมรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบ ERP

21 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

เมื่อวันที่ 14 ก.พ.62 ทีมงานพัฒนาระบบ ได้มีการประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบ ERP