อบรมการใช้งานเว็บไซต์ (CMS) เพื่อการขับเคลื่อนเว็บไซต์ระดับหลักสูตร

21 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

เมื่อวันที่ 12 ก.พ.62 ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้เชิญบุคลากรที่รับผิดชอบเว็บไซต์หน่วยงานระดับหลักสูตร ทั้ง 4 คณะ เข้าร่วมอบรมการใช้งานเว็บไซต์ (CMS) เพื่อการขับเคลื่อนเว็บไซต์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับหลักสูตรให้มีความก้าวหน้ามีความทันสมัย และตามรูปแบบมาตรฐานทีกำหนด