ผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ได้เข้าร่วมปรับปรุงเว็บไซต์ (ระดับหลักสูตร) ตามรูปแบบมาตรฐาน

18 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

เมื่อวันที่ 16-17 มกราคม 2562 งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ ได้มีการเชิญบุคลากรคณะ ที่รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ระดับหลักสูตร เข้าร่วมปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐาน และได้มีการสรุปรายงานผลการปรับปรุงเว็บไซต์ โดยมีคณะครุศาสตร์ จำนวน 8 หลักสูตร ผลการดำเนินงานโดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 43.27 ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 60.60 คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลการดำเนินงานโดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 58.17 ปรับปรุงปแก้ไขเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 70.59 โดยมีคุณฟาติน สะนิ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลเว็บไซต์หลักสูตร