ลงพื้นที่ส่วนราชการ ติดตามผลการลงทะเบียนการใช้ Google Scholar

18 พฤษภาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

เมื่อวันที่ 15-18 พ.ค.2561 งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ ได้มีการลงพื้นส่วนราชการ ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เพื่อติดตามผลการลงทะเบียนการใช้ Google Scholar ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา