ประชุมเว็บไซต์ภาษาอังกฤษของหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 2

8 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

เมื่อวันที่ 5 ก.พ.61 งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มีการเชิญคณะกรรมการจากหน่วยงานส่วนราชการเข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ โดยมี Ajarn Tata Kwawi Mbinglo เป็นผู้ตรวจสอบและประเมินเว็บไซต์ของหน่วยงาน ณ ห้องประชุม อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 5 ห้อง 509