พบปะพูดคุยรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะในการให้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์

1 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

วันนี้ (29 มกราคม 2560) ทีมงานศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการลงพื้นที่ส่วนราชการ "คณะวิทยการจัดการ" มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อพบปะพูดคุยรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะในการให้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยมีอาจารย์ ธีรยุทธ มูเล็ง ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี หัวหน้างาน คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว  ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 5 อาคารคณะวิทยาการจัดการ