แนะนำการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ edoc

22 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

เมื่อวันที่ 18 ม.ค.61 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ คุณฟาติน สะนิ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ให้ความรู้ ความเข้าใจใน "การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ edoc " ใหม่  ให้กับบุคลากร หน่วยงานพัสดุ เพื่อให้สามารถใช้งานอย่างถูกต้อง โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 5 คน ณ ห้องประชุมงานพัสดุ ชั้น 2