การบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์มหาวิทยาลัย (เว็บไซต์ใหม่)

30 ตุลาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมกันประชุมเรื่องการบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์มหาวิทยาลัย (เว็บไซต์ใหม่) ในสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ณ ห้องปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 5 ห้อง 502 ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ