Infographic for kid summer camp'2017

30 ตุลาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

เมื่อวันที่ 21-22, 28-29 ตุลาคม 2560 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Infographic for kid summer camp'2017 ให้กับเยาวชนในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา