การจัดสรรงบประมาณ ปี 2561

12 ตุลาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้มีการเชิญบุคลากรส่วนราชการเข้าร่วมกันกรอกข้อมูลโครงการและจัดสรรงบประมาณ ปี 2561 เข้าสู่ระบบ ERP (ระบบ Budget) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการร่วมกันกรอกข้อมูลโครงการและจัดสรรงบประมาณในระบบ ERP