จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการตรวจนับพัสดุในระบบ ERP (ระบบ Inventory) ประจำปีงบประมาณ 2560

4 ตุลาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

เมื่อวันที่ 3 ต.ค.60 หน่วยงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี และงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการตรวจนับพัสดุในระบบ ERP (ระบบ Inventory) ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีผู้รับผิดชอบคลังวัสดุของหน่วยงานส่วนราชการเข้าร่วม จำนวน 37 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-605 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา