ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัย

21 กันยายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมล่าสุด

20 ก.ย. 60 ณ ห้องประชุมกะมูดู ชั้น 5 อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของการให้คะแนนของการประกวดเว็บไซต์