ครั้งที่ 2/2560

20 กรกฎาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ภารกิจตามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2560 มีดังนี้

1. นางสาวโซฟีนา ยะขุ ตำแหน่งรักษาการหัวหน้างาน
   - ภาระงานบริหาร

    1. แผนปฏิบัติราชการประจำปี
    2. การประเมินคุณภาพภายใน
    3. การบริหารและการจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
  - ภาระงานประจำ
   1. การบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร EPR
   2. การบริหารจัดการระบบบริหารโครงการและงบประมาณ
   3. การบริหารจัดการระบบ One Stop Service

2. นางสาวฟาติน สะนิ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  - ภาระงานประจำ

   1. การบริหารเว็บไซต์ต้นแบบ (CMS) ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
   2. การบริหารจัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-Document
   3. การบริหารจัดการพัฒนาระบบบริการโครงการและงบประมาณ 
   4. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานและสู่ความเป็นมืออาชีพ

3. นายนิรุซดุดดิน มะเต๊ะ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
   1. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานและสู่ความเป็นมืออาชีพด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
   2. พัฒนาระบบแสดงการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่น 
   3. การบริหารจัดการระบบเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

4. นายรอปีมิง แมะเราะ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
   1. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานและสู่ความเป็นมืออาชีพด้านการพัฒนาระบบ YRU-HRM
   2. การบริหารจัดการข้อมูลระบบบุคลากร
 

ผิดพลาด (#32)

เกิดข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์

ผิดพลาด (#32)

The above error occurred while the Web server was processing your request.
Please contact us if you think this is a server error. Thank you.

Go to Home Page