งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

20 กรกฎาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ภารกิจตามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2560 มีดังนี้

นางสาวโซฟีนา ยะขุ ตำแหน่งรักษาการหัวหน้างาน
ภาระงานบริหาร

 1. แผนปฏิบัติราชการประจำปี
 2. การประเมินคุณภาพภายใน
 3. การบริหารและการจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ภาระงานประจำ
1. การบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร EPR
2. การบริหารจัดการระบบบริหารโครงการและงบประมาณ
3. การบริหารจัดการระบบ One Stop Service

นางสาวฟาติน สะนิ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ภาระงานประจำ

1. การบริหารเว็บไซต์ต้นแบบ (CMS) ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
2. การบริหารจัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-Document
3. การบริหารจัดการพัฒนาระบบบริการโครงการและงบประมาณ 
4. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานและสู่ความเป็นมืออาชีพ

นายนิรุซดุดดิน มะเต๊ะ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
1. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานและสู่ความเป็นมืออาชีพด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
2. พัฒนาระบบแสดงการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่น 
3. การบริหารจัดการระบบเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

นายรอปีมิง แมะเราะ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
1. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานและสู่ความเป็นมืออาชีพด้านการพัฒนาระบบ YRU-HRM
2. การบริหารจัดการข้อมูลระบบบุคลากร